İlkokul

İlkokul

Kurumsal

İlkokul

İLKOKUL EĞİTİMİ

İlk adımı aile ile başlayan okul öncesi ile devam eden öğrenme sürecinin ikinci adımını ilkokul dönemi oluşturmaktadır. Sağlıklı, mutlu, huzurlu ve güven içinde yaşamak, gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakmak ancak ve ancak bilinçli, birikimli  ve donanımlı bir eğitim öğretimle yetiştirilen bir nesille mümkün olabilir. Milletlerin devamlılığı, geleceğin şekillenmesi, ülkelerin kalkınması, toplumların eğitime verdiği değerle doğrudan ilişkilidir.
Gelişen ve değişen dünyada eğitim; bireylere bilgiler kazandırmanın yanında, kazandırdığı bilgileri kullanma, yaşama aktarma, akıl yürütme ve yeni durumlara uyarlama amaçları doğrultusunda şekillenmektedir. 
Her insanın bir değer olduğu inancı içinde onların yeteneklerini ortaya çıkarıp geliştirmeyi  amaç edindik. Çünkü bireylerin gizli kalmış yeteneklerinin toplum için bir israf olduğu fikrine sahibiz. Esas olan bireylerin ilgi, istidat ve kabiliyetlerine göre onlara yön verilmesi, sonrasında da üretken bireyler olarak ortaya çıkarılmalarıdır. Üreten toplumun yok olmadığını, ne zaman ki toplumların üretmeyi bıraktığı ve bağımlı hale geldiği söz konusu olmuşsa toplumların yok olduğunu dünya tarihi bize açık biçimde göstermektedir.
Hayat boyu süren bir etkinlik olan eğitimi, gelişen teknoloji ve artan bilgi birikimi karşısında öğrencilerimizin öğrenme kapasitesini güçlendirip geliştirme çabasındayız. “Kullanılamayan bilgi bizim değildir” düsturuyla yola çıkarak ilkokulda öğrencilerimizin gerekli kazanımları elde ederek, öğrendiklerini okulda ve okul dışı yaşamlarında kullanabilme yeterliliğini kazandırmayı amaçlamaktayız.
Çocuklarımızın iyi yetişmesi hepimizin ortak ve ana hedefidir. Bunun için; yönetici, öğretmen, veli ve öğrenci koordinasyonunu en güzel şekilde tesis ederek evlatlarımızın başarılı olmasına hep birlikte gayret göstermeliyiz. Bu işbirliği bizi istediğimiz hedefe ulaştıracaktır.
 
AKADEMİK GELİŞİM
 
Ana Dilde İletişim
 
Türkçe dersi, öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri dinleme, izleme, konuşma, okuma ve yazma ile ilgili dil becerilerini geliştirmek ve zihinsel becerileri kazanmaları, bu becerileri kullanarak kendilerini bireysel ve sosyal yönden geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Bireyin tüm hayatı boyunca gereksinim duyacağı okuma ve yazma becerisinin temelleri ilkokulda atılır ve bu becerilerin gelişimi yaşam boyu sürer. Türkçe öğretiminin okuma, anlama, konuşma, dinleme, yazma, görsel okuma ve görsel sunu ile ilgili temel becerileri kazanmaları için “Okuma Çemberi” yöntemi ile öğretim programını zenginleştiriyoruz.
 
MATEMATİKSEL YETKİNLİK
 
Matematik derslerimizde günlük hayatta karşılaşılan bir dizi problemi çözmek için matematiksel düşünme tarzı geliştirme ve uygulama amaçlanmaktadır. Matematiksel yetkinlik, düşünme (mantıksal ve uzamsal düşünme) ve sunmanın matematiksel modlarını farklı derecelerde kullanma beceri ve isteğini içermektedir. Kısacası öncelikli amacımız öğrencilerimizin matematiğin gerçek yaşamda önemli bir araç olduğunu benimseyip matematiği başka alanlarla ilişkilendirmelerini sağlamaktır.
 
HAYAT BECERİLERİ
 Hayat Bilgisi derslerimizde öğrencilerimizin doğal ve toplumsal çevrelerini tanımalarına, içinde bulundukları bu çevrelere uyum sağlamalarına yönelik becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Öğrencilerin ihtiyaçları, ilgileri, hazır bulunuşluk seviyesi göz önünde tutularak ders işlenmektedir.
Bilinenden bilinmeyene, basitten karmaşığa, kolaydan zora, yakından uzağa ilkesine uyularak öğretim yapılmaktadır.
 
FEN OKURYAZARLIĞI
 Fen Bilimleri dersi öğrencinin öğrenme sürecine aktif katılımının sağlandığı, araştırma-sorgulama ve bilginin transferine dayalı öğrenme stratejisi esas alınmaktadır. Öğrenmeyi öğrenme sürecinde öğrenci; bilginin kaynağını araştıran, sorgulayan, açıklayan, tartışan ve ürüne dönüştüren birey rolünü üstlenir. Derslerimizde duyarlı bir vatandaş olarak bilimle ilgili konulara ve ilgili fikirlere ilgi duyan bireyler hedeflenmektedir.
 
SOSYAL BECERİLER
 Sosyal Bilgiler dersi öğrencilerimizin karşılaşabileceği sorunların çözümünde kullanabileceği bilgi, tutum ve becerilerini geliştirerek yaşadığı toplumla uyum içinde olması hedeflenmektedir. Öğrencilerin bireysel ve toplumsal problemleri tanımlama, analiz etme ve karar verme süreçleri üzerinde durulur.
 
MÜZİK EĞİTİMİ
Müzik Derslerimiz piyano eşliğinde farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş program doğrultusunda yapılmaktadır.
Eğitimimizde;

  • Öğretmenlerimiz, derslerde piyano eşliğinde, öğrencilerimiz için farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş müfredat dahilinde olan konuları öğretmektedir.
  • Ünlü bilim adamları tarafından müziğin beyni geliştirdiği ispatlanmış olup, bunu dikkate alan okulumuz; 1.sınıftan itibaren müziğin temel yapısını öğretmeye başlamaktadır. Batı müziğinin yanı sıra, Türk müziğinin de en büyük bestecilerini derslerimizde gerek görsellerle, gerekse belgesellerle tanıma, dinleme ve şarkılarını öğrenme fırsatı bulurlar. 3 ve 4.sınıf düzeylerinde de melodika eğitimi ile öğrendikleri notaları enstrüman eşliğinde çalarak el, göz ve beyin koordinasyonunu geliştirmek, estetik yönünü desteklemek, duygu ve düşüncelerini müzik yoluyla ifade etmesine olanak sağlamak amaçlanır.
  • Enstrümanları uygulamalı bir şekilde öğrenmelerini, 1.sınıftan itibaren açılan enstrüman yetenek derslerimiz ile pekiştirebilmektedirler.
  • Her ünitenin sonunda kazanımları öğrencinin aktif olduğu etkinlikler ile pekiştirilip, ürün çıkarması sağlanarak tam öğrenme modeli uygulanır.
  • Ayrıca öğretmen aylık gözlemlerini bir çizelgeye işleyerek, öğrencilerin performansları ve davranışlarını ölçülerek ayın müzisyenini seçer ve ay sonunda ayın müzisyenlerine madalyalar verilir.
BEDEN EĞİTİMİ
Beden Eğitimi derslerimiz ilkokulda koordinasyon gelişimi, vücudun farklı bölümlerini kullanabilme, denge kontrolü, ritmik hareketleri uygulayabilme, yaşam boyu fiziksel ve ruhsal açıdan bedenin tanıyan, bireyler yetişmesini sağlayan eğitim felsefesi içerisindeyiz.
Müfredat çalışmalarımızda genel hedeflerimiz ise yaşam süresince kullanabilecekleri temel ve spora özgü hareket becerileri vücut koordinasyonuna özgü bilgilerin tanımlanabilmesidir.
 
Öğrencilerimiz belirtilen genel amaç ve hedeflerle birlikte eğitim sistemi içerisinde dönüşümlü olarak yüzme eğitimleri almaktadırlar.
Velilerimize interaktif sistemde her ay öğrencilerimizin hangi konuyu işleyecekleri bilgisi aktarılmaktadır.
 
 
GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ
Eğitim Şeklimiz
Görsel sanatlar dersinde MEB Görsel Sanatlar müfredat programına göre ders işlemekteyiz. Daha ileri düzeyde malzemeyi farklı tekniklerle birleştirerek özgün çalışmaları da yapmaktayız. 
Hedefimiz
Öğrenci için bireysel ve duygusal gelişimde sosyal, bireysel becerileri olgunlaştırarak yaratıcılığı öne çıkarırken eğlenceli ve mutlu deneyimler kazandırmaktır
Sanat Eğitiminde Amacımız.
• Görsel okuryazarlık, algı ve estetik bilincine sahip,
 • Görsel sanatlar alanındaki temel kavram ve uygulamalar konusunda bilgi, beceri ve anlayışa sahip,
 • Görsel sanatlar ile ilgili tartışmalara etkin olarak katılan ve bu tartışmaları değerlendiren,
 • Görsel sanatların doğası ve kökenini inceleyen, değerini sorgulayan,
 • Güncel kültür-sanat nesnelerini bilinçli olarak izleyen,
 • Görsel sanatlara ait kültürel mirasın değerini anlayan ve onları koruyan,
 • Görsel sanat çalışmalarında bilgi, malzeme, beceri, teknik ile teknolojiyi etkin ve güvenli bir şekilde kullanarak düşüncelerini ifade eden,
 • Görsel sanatları diğer disiplinlerle ilişkilendiren,
 • Sanat alanında etik davranış gösteren,
 • Sanat alanıyla ilgili meslekleri tanıyan,
 • Çevresini inceleyen, ondan esinlenen ve onu gelecek nesillere aktaran,
 • Görsel sanatları öğrenmeye ve uygulamaya istekli bireyler yetiştirmektir.

4.SINIFLARDA BRANŞLAŞMA EĞİTİMİ
Branşlaşma sistemi; öğrencilerin akademik ve sosyal-duygusal gelişimlerinin daha verimli bir şekilde takibinin yapılmasını amaçlayan ve mesleki profesyonelleşmenin sağladığı avantajları öğrencinin hayatına yansıtmayı hedefleyen bir uygulamadır. Branşlaşma sistemi sayesinde öğrenci mevcut sınıfında devam edecek olup, her branş için ilgili alanın uzmanı olan sınıf öğretmenleri tarafından yürütülen eğitim programına dahil olacaktır.
NEDEN BRANŞLAŞMA?
Ekol Koleji İlkokul Kademesi olarak 4. Sınıflarda öğrencilerimizi;
- Alanında uzman sınıf öğretmenlerinden eğitim olanağı,
- Daha güçlü bir akademik birikim,
- LGS için sağlam bir altyapı,
- Ortaokula oryantasyonun kolaylaştırılması,
- İngilizce hazırlık sınıfı ile iyi bir yabancı dil altyapısı,
-Tek bir sınıf öğretmenine olan bağlılığın yerine çok yönlü bir sosyal etkileşim,
-Öğrencilerin ihtiyaçlarına hakim ve yetkin öğretmenler
-Klasik eğitimden arındırılmış bir eğitim yöntemi ile yarınlara hazırlıyoruz.
Branşlaşma Sistemi Nasıl Uygulanıyor?
 Bu sistem sayesinde 3. Sınıftan 4. Sınıfa geçen öğrencilerin sınıfları aynı kalacak, sınıf danışmanlığını ise İngilizce öğretmenleri yürütecektir.
Her bir ders için ayrı bir sınıf öğretmeni görevlendirilerek öğrencilerin eğitim içeriklerinin alanında uzman sınıf öğretmenleriyle desteklenmesi hedeflenmektedir. Böylelikle dört farklı akademik dersin (Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler) her birinde, alanında profesyonelleşmiş bir sınıf öğretmeni görev alarak öğrencinin eğitim hayatında edindiği kalıcı izli davranış değişikliklerinin sayısını artırmayı sağlamaktayız.
 
 SANATSAL KULÜPLER
Öğrencilerimizin farklı alanları tanıma, ilgi ve yeteneklerini fark etme, bir çok branşa ilgi duyma, yeteneği ve ilgisi doğrultusunda en uygun yetenek grubuna yönlendirmektir.
1. Sınıflarda başlatacağımız Yeteneğimi arıyorum sistemi ile öğrenciler birinci sınıfın ilk döneminde tüm yetenek derslerini gezerler. Yapılan gözlemler sonucunda öğrenci yönlendirmeleri yapılır1. Sınıflar ilk dönem yetenek, 2. dönem sportif/Dil kulübü seçer.
 
 
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ
 
 
Bilişim Teknolojileri dersi, ilkokulda 1.2.3. ve 4. Sınıflarda yürütülmektedir. Bu derste amaç; hızla gelişen bilgi teknolojileri konusunda öğrencilerimizi, temel bilgi ve becerileri kazanmış, bu teknolojileri öğrenim hayatında ve günlük yaşantısını kolaylaştıracak biçimde kullanabilen bireyler olarak yetiştirmektir. Bunun yanı sıra öğrencilerin bilişim teknolojilerini tanıması ve bu teknolojileri kullanırken etik ve sosyal değerler, tutumlar, güvenlik, sağlık, teknoloji okuryazarlığı konularını da bilinçli olarak hayata geçirebilmelerini sağlamaktır.
Bilişim Teknolojileri derslerinde işlenen konu aşağıdaki gibidir;
1. Sınıf
• Bilgisayarı Oluşturan Temel Parçaları Tanıyabilme
• Bilgisayarı Açma – Kapatma
• Resim Uygulamaları
• Kelime İşlemci Programı Ve Klavye Kullanımı
• Kodlama (Code.Org 1.Seviye)
 
 
2. Sınıf
• Çevremizdeki Teknolojik Araçlar
• Teknolojiyi Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar
• Resim Uygulamaları 2.Seviye
• Kelime İşlemci Programı Ve Klavye Kullanımı 2.Seviye
• İnternetten Araştırma Yapma
• Kodlama (Code.Org 2.Seviye)
 
3. Sınıf
• Donanım Ve Yazılım
• Klavye Kullanımı
• Kelime İşlemci Programı 3.Seviye
• Bilgilerimi Sunuyorum
• Code.Org (Code.Org 3.Seviye)
 4. Sınıf
• İşletim Sistemleri
• Çevre Birimleri
• Kelime İşlemci Programı 4.Seviye
• Bilgilerimi Sunuyorum 2.Seviye
• Veri Tabanı
• Kodlama (Scratch)
 
 KODLAMA EĞİTİMİ 
Code.org (Temel Seviye Kodlama Eğitimi/1-2-3.Sınıflar)
Code.org projesi; aralarında dünyaca ünlü yazılımcıların ve büyük teknoloji firmalarının kurucularından Bill Gates, Mark Zuckerberg ve SergeyBrin’in de bulunduğu bir grup tarafından, Amerika’da kodlama eğitiminin yaygınlaşması için başlatılmıştır. Code.org eğitimi 1.sınıflar için şekilli görseller ve yön kavramları ile 2 ve 3.sınıflarda ise problem çözme becerisine yönelik küçük kod kalıpları ile desteklenmektedir. Bu şekilde birey karşılaştığı problem durumuna hızlı ve doğru şekilde çözüm üretebilmekte ve üretmiş olduğu çözümü hayatın her alanında kullanabilmektedir.

Scratch 2.0 (Kodlama Eğitimi / 4.Sınıflar)

Scratch, ABD’de bulunan MIT’in geliştirdiği, 8-16 yaş arası çocukların kullanımına göre tasarlanmış oldukça basit bir arayüze sahip programlama ortamıdır. Geleneksel programlama dillerinin aksine kullanıcı, istediği fonksiyonları fare ile tıklayıp sürükleyerek animasyonlar, oyunlar ve hikayeler oluşturabilir.
Scratch, renkli bir arayüze sahiptir. Bu sayede çocukları bir şeyler üretmeye teşvik eder. Programlama dillerinin aksine, hazır fonksiyonları kategorilere ayırarak kolay bir biçimde kullanım sunar. Bu sayede programlama yeni başlayan birey, algoritma yapısını if-else-while-for gibi görece karmaşık ve noktalama işaretleri gibi özen isteyen yapıları kullanmadan kavrayabilir. Scratch uygulaması online ortamda kullanılabildiği gibi offline olarak bilgisayara kurulup kullanım sağlanır.