Ortaokul

Ortaokul

Kurumsal

Ortaokul

ORTAOKUL GENEL 
Branşlarında uzmanlaşmış nitelikli, dinamik öğretmen kadrolarımızla öğrencilerimize yalnızca bilgi vermeyi değil, bilgiyi kavrayıp anlamasını, kullanmasını, analiz- sentez yapmasını ve irdeleyip değerlendirmesini sağlarız. Böylelikle tam öğrenme modelini yaparak ve yaşayarak uygular, öğrencilerimizin öğrenmeyi öğretilen modeli içselleştirmelerini hedefleriz. Bireylerin tüm yaşam becerilerinin eğitimin bu safhasında atıldığı bilinci ile hareket ederek  akademik bilgi ve becerilerinin kazandırılmasının ve içselleştirilmesinin yanı sıra; öğrencilerin fiziksel, duygusal ve zihinsel ilgi ve beklentilerine yanıt veren kapsamlı bir program tam gün olarak okullarımızda uygulanacaktır.

GENEL PROGRAM TÜRKÇE
Ortaokul 5, 6, 7 ve 8.sınıflar da Türkçe dersleri okuma, yazma, konuşma, dinleme ve dil bilgisi alanlarından oluşur. Amaç : Türkçeyi doğru kullanabilen, duygu ve düşüncelerini konuşma ve yazma alanlarında etkin aktaran öğrenciler yetiştirmektir. Türkçe dersleri tamamlandığında öğrencilerin;

 • Etkin sözlü, yazılı ifade gücü kazanması
 • Özel yetenek ve ilgi alanlarını keşfetmesi
 • Her ay bir kitap okuyup yorumlaması
 • TEOG gibi sınavlara hazırlıkta bilgi ve beceri kazanması
 • Şiir, öykü, kompozisyon denemeleri yapması
 • Kütüphaneyi etkin kullanması
 • Anlayarak hızlı okuması
 • Disiplinler arası neden-sonuç bağlantısı kurmak ve kendi kişisel gelişme sürecini zenginleştirmesi sağlanır.
5. Sınıf Temaları                                                                              6. Sınıf Temaları
* Birey toplum                                                                                  * Okuma kültürü
* Atatürk                                                                                           * Atatürk
* Sağlık ve çevre                                                                             * Duygular ve hayaller
* Değerlerimiz                                                                                 * Sevgi
* Dünya ve uzay                                                                               * Zaman ve mekan
* Ülkem Türkiye                                                                              * Doğa ve evren

7. Sınıf Temaları                                                                                          8. Sınıf Temaları
* İletişim                                                                                                        * Zaman ve mekan
* Atatürkçülük                                                                                             * Atatürkçülük
* Kavramlar ve çağrışımlar                                                                                  * Milli kültür
* Milli kültür                                                                                                  * Toplum hayatı
* Doğa ve evren                                                                                           * Bilim ve teknoloji
* Toplum hayatı                                                                                           * Kişisel gelişim


MATEMATİK

Ortaokul Matematik programı; etkin problem çözmeyi, başka alanlar ile ilişkilendirmeyi ve açıklama yapmayı öğrenmeleri üzerine kurulmuştur. İletişim, kavramlarla problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, psikomotor becerileri kazandırma temel hedeflerin başında gelir. Çalışma kağıtları, Matematik ders materyalleri kullanarak kavramları yerleştirme sık kullanılan ders etkinlikleri arasındadır. Ayrıca tüm program boyunca TEOG hazırlıkları yapılmakta ve öğrenciler belirli periyotlarda sınav olmaktadır. Amaç; keşfederek öğrenirken yaratıcı, sorgulayıcı ve bilimsel düşünce sistemi geliştirmiş, öğrendiklerini günlük hayata aktarabilen öğrenciler yetiştirmektir. Ayrıca bilim merkezleri gezileri ve matematik grup çalışmaları ile öğrencilerin gezerek ve eğlenerek matematiğe karşı olumlu bir tutum geliştirmeleri hedeflenmektedir.
FEN VE TEKNOLOJİ
Fen derslerinde amaç; dünyayı anlamaya çalışmaktır. Teknolojinin amacı ise insanların modern dünya ya uyum sağlamasına yardımcı olmak ve hayatı kolaylaştırmaktır. Yeni yüzyılda, araştırmacı, değişime uyum sağlıyan insanlar ön planda olacaktır. Merak, yaratıcılık, hayal gücünü kullanma, gözlem yapma, deney yapma, delilleri yorumlama öğrencilerimize fen dersleri uygulamaları sırasında vermeyi hedeflediğimiz becerilerdir. Bilimsel düşünceyi esas alan öğretim programlarımızı laboratuarlarımızda deney yaparak zenginleştiririz. Her konu sonrası laboratuarda bizzat uygulanarak ilgili deneyler yapılır ve raporlama ile ulaşılan sonuçlar yorumlanır. Böylelikle konuların içselleştirilmesi ve kalıcı olması sağlanır.
 • Çalışma kağıtları,
 • Dijital bilgileri kullanma (Barkovizyon, akıllı tahta kullanımı),
 • TEOG deneme sınavları,
 • Fen proje çalışmaları İle fen kavramlarının gerçek hayatta nasıl kullanıldığı öğretilir ve sınav başarısı ile fen bilgisi seviyeleri tespit edilir.

SOSYAL BİLGİLER

Sosyal bilgiler müfredatında amaç, kendi ülkesinin tarihini ve kültürünü benimsemiş, yaşamda etkin, kendi hak ve sorumluluklarını bilen, farklı guruplarda ki insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, eleştirel düşünen öğrenciler yetiştirebilmektir. Bu amaç doğrultusun da;
 • Kültürel kimliğimizi tanıtıcı ve sahiplenici,
 • Toplumsal sorunlara duyarlı ve sorumluluk alabilen,
 • Kriz anında çözüm üreten, paylaşımcı,
 • Demokrasiyi benimsemiş ve haklarının farkında olan öğrenciler yetiştirmeyi merkeze alan metot ve teknikler ile belirtilen müfredat izlenir.
Derslerimiz işlenirken akıllı tahta kullanımı, harita, atlas, eğitim materyalleri, slayt, sanal müze ve alan gezi programları aktif olarak kullanılır. Ayrıca; bilgiyi aktarmaktan çok, öğrencilerin kendilerinin bilgiye ulaşabilecekleri aktif öğrenme ortamları hazırlamak, onların anlatım ve ifade yeteneklerini geliştirmek için öğretmenlerimiz sene başında hizmet içi eğitimlerden geçerler ve kendilerini sürekli yenilerler. Konuların tartışılarak, keşfedilerek, araştırılarak, öğrenilmesi başlıca hedeflerimiz arasındadır.

YABANCI DİL DERSLERİ

Çağın gereklerine uygun olarak etkin bir dil eğitimi için aktif sistem ve materyaller üretilmekte ve Ekol Koleji yabancı dil gurubunca sürekli eğitimler verilmektedir. Sınıf içi ve dışında yabancı dil kullanımını destekleyen akademik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların Türk ve yabancı öğretmen işbirliğine dayandığına inanmakta ve programlar paylaşılarak yapılmaktadır. Hafta da 10-12 saat birinci yabancı dil (İngilizce) eğitimi planlanmaktadır. İkinci yabancı dil haftada 4 saat Almanca, İspanyolca veya Çince derslerinden birini öğrencilerin kendilerini ifade edebilecek boyutta verilmesi hedeflenmektedir.

ORTAOKUL YABANCI DİL (İNGİLİZCE) PROGRAMI

Avrupa ortak dil portfolyosu kriterlerine göre:
5. Sınıf                       : A2 (Bağımsız dil kullanımı) – Orta seviye öncesi
6. Sınıf                       : A2+ (Bağımsız dil kullanımı) –Orta seviye
7. Sınıf                       : B1 Orta seviye
8. Sınıf                       : B1 + / B2 (Bağımsız dil kullanımı) – Orta seviye
* Öğrenciler, Cambridge ESOL Flyers (5. Sınıflar), ESOL KET (6. Sınıflar), ESOL PET (7.ve 8. Sınıflar) sınavlarına sokulup, sertifika almaları sağlanır.